Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 3 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  “Pedagogo vaidmuo modernėjančioje aukštojoje mokykloje”

Aukštoji mokykla nuolat keičiasi. Ieškoma naujų kelių ir būdų įgyvendinti pagrindiniams dokumentams, reglamentuojantiems mokyklos ir pedagogo veiklą. Pedagogas - studijų proceso pagrindinė ašis. Pedagogo darbas aukštojoje mokykloje yra daugiaplanis. Jis - dalyko dėstytojas, nuolat keliantis kvalifikaciją, tobulėjantis, ieškantis naujų darbo metodikų, siekiantis pateisinti vadovų bei studentų lūkesčius. Pedagogas – tyrėjas, atliekantis mokslinius tyrimus. Pedagogas – metodinės medžiagos, projektų rengėjas. Pedagogas – menininkas. Pedagogas – žmogus, turintis savo asmeninį gyvenimą, teigiamas ir neigiamas būdo savybes.
Švietimo institucijas, kartu ir pedagogus, veikia išoriniai ir vidiniai veiksniai.
Pedagogui neleidžia  būti  pasyviam išoriniai veiksniai. Jų nuostatos ir vykdymo gairės išdėstyti dokumentuose. Tai Lisabonos strategija ir Lietuvos Respublikos dokumentai, įgyvendinantys Lisabonos strategijos nuostatas, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. Jo nuostatos atitinka pagrindinius Lisabonos strategijos teiginius,  ypač akcentuojama mokymo kokybė, atkreipiamas ypatingas dėmesys į besimokantįjį asmenį. 2003 m. Lietuvos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos Švietimo raidos politinis dokumentas “Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003 - 2012 metų nuostatų  bei 2005 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta “Valstybinė švietimo strategijos 2003 - 2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa”. Strategijoje bei įgyvendinimo programoje atsispindi visų svarbiausių dokumentų švietimo srityje klausimai (Europos mokymosi visą gyvenimą memorandumas, Europos užimtumo strategija, Bolonijos deklaracija, Europos  komisijos  iškeltos švietimo plėtotės nuostatos ir kita). Minėti dokumentai ir jų nuostatų įgyvendinimas labai svarbus kiekvienai švietimo įstaigai, taip pat ir aukštosioms
universitetinėms bei neuniversitetinėms mokykloms. Jas turi įgyvendinti mokyklų bendruomenės.
Įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo vidinės institucijos veiklos: veiklos planavimo, vadovų bei pedagogų kompetencijų, požiūrio į darbą, kvalifikacijos tobulinimo, naujų metodikų įdiegimo, racionalaus lėšų  pasisavinimo  ir kitų aspektų.
2006-04-19 Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale vyko respublikinė mokslinė praktinė konferencija  “Pedagogo vaidmuo modernėjančioje aukštojoje mokykloje”. Vykusioje konferencijoje “Pedagogo vaidmuo modernėjančioje aukštojoje mokykloje” buvo analizuojami įvairūs klausimai: pedagoginio darbo specifiškumas, pedagogo kompetencijos, asmeninės savybės, darbo metodikos, studijų tobulinimo galimybės, ieškant naujų metodų, įdiegiant informacines technologijas, dėstytojų ir studentų santykiai. Buvo dalijamasi gerąja patirtimi, ieškoma problemų sprendimo būdų, teikiami pasiūlymai, skelbiama apibendrinta teorinė medžiaga bei atlikti tyrimai.
Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė G.Fišeris, Vokietijos ambasados Vokiečių kalbos mokymo patarėjas-koordinatorius,  A.M.Pavilionienė, LR Seimo narė, Švietimo, mokslo ir kultūros ir kitų komitetų narė, E.Stumbrys, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius, R.Kaunietis, Anykščių raj.Svėdasų bažnyčios kunigas, o antrajame posėdyje aukštųjų universitetinių (Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto, Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos) ir aukštųjų neuniversitetinių mokyklų (Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, Vilniaus, Kauno, Žemaitijos, Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijų) dėstytojai bei administracijos darbuotojai.


Doc.Stanislava Juškienė, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo vadovė


Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Show picture in original size.
Visitors:1785
Rating: (2 evaluators)
Date created:05/25/06
Last change:05/25/06
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Kultūra ir švietimas Rokiškio krašte Switch to Library level