Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 2 (0 logged)
275 gimnazijos istorijos puslapiai/ 275 pages of gymnazium`s history

Show picture in original size.
Prieš 275 m. krašto bendruomenės pakviesti ir dosniai remiami vienuoliai pijorai, įsikūrę Panevėžio Naujamiestyje (dab. Klaipėdos g.), 1727 – ųjų rudenį atidarė pirmąją mieste ir vieną pirmųjų Lietuvoje vidurinę apskrities mokyklą. Per ilgus dešimtmečius pavergėjų du kartus uždaryta, ne kartą keitusi mokymo turinį, pavadinimą ir vietą, išleidusi į gyvenimą šimtus krašto šviesuolių, mokykla kaip Feniksas vėl kėlėsi ir dabar vadinama Juozo Balčikonio gimnazija.
Pirmoji mokykla buvo vienuolyno pastate šalia šv. Trejybės bažnyčios (pastatai sugriauti II – ojo pasaulinio karo metais). Po 105 m. caro valdžia, represuodama už dalyvavimą 1831 m. sukilime, mokyklą uždarė. Mokykla išleido šimtus auklėtinių, iš kurių garsiausi architektas Laurynas Stuoka – Gucevičius, žymus tiltų statytojas inžinierius Stanislovas Kerbedis.
Visuomenei reikalaujant ppo 8 m., 1840 – aisiais, buvo atidaryta luominė Bajorų mokykla, 1858 m. perorganizuota į gimnaziją. Mokyklai buvo pastatyti gražūs rūmai, kurie ir šiandien tebestovi Klaipėdos g. Nr. 3. Už mokytojų ir mokinių dalyvavimą 1863 m. sukilime, 1865 – aisiais gimnazija vėl buvo uždaryta. Per ketvirtį amžiaus mokyklą baigė ar joje mokėsi šimtai mokinių, iš kurių žymiausi šie: poetas Antanas Vienažindys, Žemaičių vyskupas Mečislovas Paliulionis, liaudies švietėjas kun. Jonas Katelė, knygnešių globėjas Stnislovas Didžiulis ir kt.
Krašto kultūros židinys dar kartą atgimė 1882 m. realinės mokyklos vardu. 1884 m. mokykla įsikėlė į naujus rūmus (Respublikos g. 47), kuriuose dabar dirba Juozo Balčikonio gimnazija. Kaip ir anksčiau, joje buvo vykdoma arši nutautinimo politika. Net lietuviškai kalbėti mokykloje buvo draudžiama. Nepaisant aršios rusinimo politikos, čia budo ir brendo mokinių nacionalinis sąjūdis, kūrėsi pirmosios lietuviškos moksleivių organizacijos, pasirodė pirmieji lietuviški laikraštėliai. Pirmą kartą mokyklos istorijoje 1906 – 1908 m. Jonas Jablonskis po pamokų mokė lietuvių kalbos.
Čia mokėsi būsimieji Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo ir jos stiprinimo veikėjai: Nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis, akademikai Juozas Balčikonis, Povilas Brazdžiūnas, Konstantinas Jablonskis, arkivyskupas metropolitas Juozapas Skriveckas, rašytojas Balys Sruoga, gamtininkas Jurgis Elisonas, diplomatas Juozas Urbšys, generolai Jonas Čerulis, Kazys Navakas, Stasys Pundzevičius ir daugelis kitų Lietuvai nusipelniusių žmonių.
1915 m. spalio 15 d. Panevėžio visuomenė, pasinaudodama okupantų pasikeitimu, atidarė pirmąją Lietuvos švietimo istorijoje lietuvišką vidurinę mokyklą – gimnaziją. Už savarankiškumą, iniciatyvumą, aukštą mokymo lygį ji buvo vadinama “Panevėžio respublika”. Jos vadovai Marija Putramentienė – Giedraitienė, Juozas Balčikonis, Jonas Baronas, Jonas Yčas, Konstantinas Šakenis, Julijonas Lindė – Dobilas, Jurgis Elisonas, žymūs pedagogai Kazimieras Bizauskas, Matas Grigonis, Mykolas Karka, Gabrielė Petkevičaitė – Bitė, Juozas Zikaras, Povilas Puzinas ir kt. suformavo palankią ugdymui atmosferą. Buvo kuriamos tautinės mokyklos tradicijos. Svarų patriotinio ugdymo vaidmenį suvaidino moksleiviškos organizacijos (aušrininkų, ateitininkų, skautų, šaulių, “Meno Kuopa” ir kt.). Gimnazija didžiuojasi to meto auklėtiniais akdemikais Algimantu Marcinkevičiumi, Vytautu Gudeliu, Vanda Zaborskaite, kalbininkais, poetais, prozininkais Pranu Skardžiumi, Leonu Valkūnu, Liucija Jurgutyte – Baldauf, Petru Babicku, Juozu Keliuočiu, Bronium Raila, Rapolu Šalteniu, Algirdu Titu Antanaičiu, Kaziu Inčiūra, Jonu Graičiūnu, menininkais Bernardu Buču, Kazimieru Žoromskiu, Kazimieru Naruševičiumi, istorikais Adolfu Šapoka, Pauliumi Šležu, Juozu Jurginiu, diplomatu Stasiu Bačkiu, kunigu Alfonsu Lipniūnu ir kt.
Deja, prasidėjusios okupacijos, antrasis pasaulinis karas (1940 – 1990) sutrukdė pradėtus darbus, uždėjo savo anspaudą, paliko gilius randus mokytojų ir mokinių širdyse bei ilgus sąryšius žuvusiųjų gulaguose ir kovose su okupantais, patekusiųjų į Rytų ir Vakarų tremtį. Bet ir tais metais mokykla dirbo, pagal galimybes tęsdama prieškario gero darbo tradicijas, kurdama ir puoselėdama naujas. Mokyklos vadovais buvo Jonas Navasaitis, Jonas Keisminas, Petras Būtėnas, Jonas Janulionis, Stasys Pikelis, Juozas Triuskauskas, Telesforas Pranskaitis, Aldona Dobrodzejienė, Vytautas Baliūnas. Darbščių ir pareigingų mokytojų Jono Janulionio, Silvestro Bortkevičiaus, Janinos Budzilaitės, Mildos Uselytės, Reginos Kučinskaitės, fizikų Antano Daugaravičiaus, Juozo Bulzgio, Kazimiero Truncės, istorikų Aldonos Rusinienės Onos Maksimaitienės, lituanistų Elenos Gabulaitės, Benedikto Puodžiukaičio, Danutės Budrikienės, biologų Genovaitės Mitašiūnienės, Eugenijos Puronienės, chemiko Broniaus Purono ir kitų dėka į Nepriklausomą Lietuvą mokykla atėjo nepraradusi gero vardo ir savojo veido, išsaugojusi gerąją gimnazijos dvasią. Nemažai mokinių dalyvavo antisovietinio pasipriešinimo judėjime.
Ir sovietmečiu mokykla išleido daug auklėtinių, garsinančių jos vardą. Tai seimo nariai akademikai Raimondas Rajackas, Albinas Vaižmužis, Ignacas Uždavinys, akademikai Arūnas Krotkus, Antanas Laurinčikas, Henrikas Pragarauskas, habilituoti daktarai Valentinas Rajackas, Julijus Novickas, Eugenijus Kosinskas, Arūnas Štaras, Aleksandras Targamadzė, Mindaugas Maksimaitis, kompozitorius Vytautas Mikalauskas, menininkai Stasys Eidrigevičius, Antanas Garbauskas, Stasys Jusionis ir daugelis kitų. 1945 – 1990 m. aukso ir sidabro medaliais buvo apdovanoti 175 abiturientai. Matematikai nuo 1952, fizikai nuo 1953 m. kasmet pelnė prizines vietas respublikinėse olimpiadose. 1972 m. atidarytas mokyklos istorijos muziejus. 1970 m. kovo 12 d. Mokyklai suteiktas buvusio mokinio ir direktoriaus akademiko Juozo Balčikonio vardas.
Prasidėjus taip atgimimui, 1989 m. švietimo ministerija pritarė mokyklos iniciatyvai kurti gimnaziją. 1992 m. rugsėjo 1 d. į tiksliųjų mokslų ir humanitarinio profilio klases po konkursinių egzaminų buvo priimti pirmieji mokiniai.

Visitors:2405
Rating: (8 evaluators)
Date created:03/01/04
Last change:04/23/04
Rate this article:
No comments posted yet.
Impressio eJournal © 2018 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija Switch to Library level