Žydų architektūra Simno miesto istorijos kontekste
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 3 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Litvakai – savitos civilizacijos atstovai
Lietuvos žydai (Lite – žydiškai Lietuva), emigruodami tą vardą nusinešė į visus žemynus, sudarydami dideles litvakų bendruomenes Šiaurės Amerikoje, Palestinoje, Pietų Afrikoje ir kitur.
Dalis žydų į Lietuvą atsikraustė jau pirmoje XIV a. pusėje. Didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais žydams buvo sudarytos itin palankios sąlygos gyventi pagal savo papročius ir religiją. Daugiausiai vertėsi amatais ir prekyba.
Bėgant metams, žydų vaidmuo šalies ekonomikoje darėsi vis svarbesnis. Turtuolis ir stambus verslininkas Avrahamas Juzefovičius XVI a. pradžioje kurį laiką ėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininko pareigas.
1797 m. Lietuvą prijungus prie Rusijos, dabartinės Lietuvos teritorijoje žydai sudarė apie pusę miestų gyventojų, o kai kur ir daugiau.
Žydai kartu su lietuviais išgyveno visus karus ir sukilimus, vienokiu ar kitokiu būdu dalyvaudami juose. Žydams buvo žinomi ir knygnešių keliai. Keletą kartų žydų bendruomenės atstovai sėkmingai dalyvaudavo rinkimuose ir buvo išrinkti į Rusijos Dūmą.
Palyginus su kitomis tautomis, žydai turėjo nemažą inteligentijos sluoksnį. Atsirado žymių advokatų ir gydytojų. Suklestėjo dailė ir kitos menų rūšys, knygų leidyba. Ši žydų bendruomenė, sukūrusi savitą civilizaciją didžiulėje teritorijoje, pasauliui davė daug šviesių žmonių: dailininkų Arbit Blatą (g. Kaune), Chaimą Jacobą Lifšicą (g. Druskininkuose), Marką Antakolskį (g.Vilniuje), Chaimą Santinesą (g. Smalininkuose), Marką Segalą (g.Vitebske), smuikininkus Jašą Cheifesą (g. Vilniuje),Yehudą Menuchiną. Daug kompozitorių ir rašytojų. Žymiausias iš rašytojų buvo Šalom Aleichen, pokario metais – Grigorijus Kanovičius (g. Jonavoje), Yehudas Izaokas Meras (g. Kelmėje), Mejeris Elinas (g. Seredžiuje), Jokūbas Josadė (g. Kalvarijoje).
Didysis žydų mąstytojas Gaonas Elijabu (1720 – 1798 m.) irgi gimė etnografinėje Lietuvoje, Selcų miestelyje netoli Gardino, ir visą savo kūrybingą gyvenimą pragyveno Vilniuje.
Tarptautinės esperanto kalbos kūrėjas Lazaris Zamehofas irgi gimė Balstogėje, gyveno Veisiejuose ir Kaune.
Literatūrinė jidiš kalba, kuria kalba ir kuria didelė dalis Vakarų Europos, JAV ir kitų šalių intelektualų žydų susiformavo taip pat Lietuvoje.
Litvakija yra šalis, pagimdžiusi nemažai žymių įvairių valstybių politikų, verslininkų, mokslo ir kultūros veikėjų, tūkstančius milijonierių.

Straipsnis paruoštas naudojantis „Alytaus naujienų“ (2001 – 09 – 22 Nr.185) publikacija

The Litvakai – representatives of the original civilization

The Lithuanian Jews were called Litvakai (Lite in Jewish is Lithuania). This name they carried off to all the continents, where they had formed big communities of Litvakai in North America, Palestina, South Africa and so on.
One part of Jews immigrated to Lithuania in the beginning of the XIV century. During the Vytautas Magnus times Jews had very favourable conditions  to live  in  accordance with their traditions and religion. Most of them earned their living by trade and handi- crafts.
Later the role of Jews became more and more important. A man of wealth and business- man Abraham Juzefovič was a  treasurer of Lithuanian Grand Principality in the beginning of the XVI century.
In 1797 when Lithuania was joined Russia the half of population of the country was Jews, and in some places – more than half.
Jews and Lithuanians went through together all the wars and revolts, paticipating in them in one or other way. Jews knew the roads of book-distributors. The representatives of Jews community took part successfully in the elections and were elected to Russian Duma.
In comparison with other nations  Jews had a considerable amount of intellectuals. They had famous lawyers and doctors. Art and other kinds of art, publication of books were in their golden age. The Jewish community that had created original civilization on the huge territory, gave the world a lot of famous artists: Arbit Blatas (was born in Kaunas), Chaimas  Jakobas  Livšicas (was born in Druskininkai), Markas  Antakolskis  (was born in Vilnius), Chaimas  Santinesas  (was born in Smalininkai), Markas Segamas (was born in Vitebskas), a violinist Jašas Cheifesas (was born in Vilnius), Ehudas  Menuchinas and a lot of composers and writers. The most famous of writers was Šalom Aleichen, in postwar period – Grigorijus Kanovičius (was born in Jonava),Yehudas Izaokas Meras (was born in Kelmė), Mejeris Elinas (was born in Seredžius), Jokūbas Josadė (was born in Kalvarija).
Famous Jewish thinker Gaonas Elijabu (1720 – 1798) was born in Lithuania too in a small town Selcai not far from Gardinas. All his creative life he spent in Vilnius.
The creater  of the International ESPERANTO language Lazaris Zamenhofas  was also born in Balstogė and lived in Veisiejai and Kaunas.
The Jewish literary language, which is spoken and used by the great parts of intellectual Jews in West Europe, the USA and other countries, was formed in Lithuania as well.
Litvakija is the country which gave birth to many famous politicians, businessmen, scientists and cultural workers, thousants of millioniers.

The article is prepared using the published work in „Alytaus Naujienos“ 2001 – 09 – 22 No.185


Lankytojai:2270
Reitingas: (7 vertintojai)
Sukūrimo data:04/26/04
Paskutinieji pakeitimai:04/29/04
Įvertinkite šį straipsnį:
Komentarų dar nėra.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Žydų architektūra Simno miesto istorijos kontekste Perjungti į Bibliotekos lygmenį