Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 3 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Mažoji dailės galerija
Show picture in original size.
Petro Vileišio gimnazija turi labai gražų ir savitą veidą. Ją puošia didžiulis turtas – apie 151 dailės kūrinys. Daugybėje paveikslų įvairių kartų dailininkų sukaupta nauja groji energija srūvan į mus kasdien gimnazijos koridoriuose, kabinetuose. Prie gimnazijos durų pasitinka Vinco Grybo sukurta skulptūra – Petras Vileišis, tvirtu mostu kviečiantis paimti į rankas žinių šaltinį – knygą. Dailininko Algirdo Dovydėno sukurtas vitražas užlieja kylančius laiptus pastelinėmis spalvomis. Brandūs, Lietuvoje ir už jos ribų žinomų menininkų darbai skatina kūryba, ugdo supratimą apie grožį, žmoniškumą. Dailės pamokos vyksta lyg didelėje muziejaus ekspozicijoje. Ir ne tik dailės: per literatūros, užsienio kalbų pamokas analizuojami paveikslai, gimnazistai skatinami kūrybiniams darbams pasirinkti dailės temas. Mažoji dailės galerija visados atvira svečiams, kitų mokyklų moksleiviams.
O kur gi ta pradžia, pirmoji kibirkštėlė, įskėlusi ugnį šiame kultūros židinyje?
Mokykla įkurta 1922 metais, o 1931 metais įsigytas Antano Žmuidzinavičiaus “Nemunas”. 1935 metais, atidarant naujuosius gimnazijos rūmus, atidengtas paminklas inžinieriui Petrui Vileišiui, o iškilmėse dalyvavęs jo sūnus Vytautas Vileišis, švietimo ministras Juozas Tonkūnas, kiti garbingi svečiai gimnazijai papuošti padovanojo Jano Mateikos “Žalgirio mūšio” kopiją. Tais pačiais metais gimnazistų tėvai mokyklai padovanojo Petro Kalpoko, dailininko, kilusio iš biržų apskrities, paveikslą “Vakaras”. Pasvaliečiai įrodė savo pagarbą mokyklai, sovietmiečio metais išsaugoję paminklą, o buvusiam istorijos mokytojui Juozui Velžiui dėkojame už išsaugotą Vinco Grybo sukurtą Petro Vileišio bareljefą.
1937 metų gimnazijos literatų leistame laikraštėlyje “Ateities spinduliai” skaitome: “Gimnazijos salėje įvyko Lietuvos nepriklausomybės minėjimas. Sukakčiai paminėti gimnazijos mokiniai ir mokytojai nupirko dailininko J. Šileikos paveikslą, kuris kaštavo 612 litų. Ta proga direktorius V. Klusis pasakė kalbą, pabrėždamas, kad ateinančios kartos matytų mūsų dėkingumą tėvynei Lietuvai”.
“Kauno linksmakalnis”, “Nemunas” ir “Vakaras” yra įrašyti respublikos dailės paminklų registre.
Tuo metu dailės mokytoju gimnazijoje dirbo Česlovas Kontrimas – dailininkas kūrėjas, kraštotyros entuziastas. Šio energingo, mylinčio savo darbą, suprantančio, kokią reikšmę asmenybės ugdymui turi menas, mokytojo dėka buvo pasėtas mažas grūdelis, po daugelio dešimčių metų išaugęs į Mažąją paveikslų galeriją. Dailininkas Česlovas Kontrimas dirbo gimnazijoje iki 1940 metų. Atsiverskime jo knygą “Lietuvos kryžiai”. Po daugeliu eskizų, nupieštų Pasvalio apylinkėse, rasime ne tik pačio mokytojo, bet ir mokinių pavardes. O eskizai nupiešti puikiai, tvirta ranka. Gimnazistai, mokytojo paskatinti, keliavo po Pasvalio apylinkes ir piešė. Lietūs, žiaurūs ir mankurtiški laikmečių vėjai sunaikino mūsų pakelių ir kapinių smutkelius, bet liko tie piešiniai, eskizai – galimybė atkurti, prisiminti.
Show picture in original size.
1940 – 41 metais mokykloje dailės dėstymą perėmė į savo rankas dailininkas Jonas Vaitiekūnas – Kūnas ir tęsė gražias tradicijas. Deja, sovietiniams okupantams nelabai patiko jo atvirai reiškiamos emocijos – nupiešus Sibiran garmantį traukinį pasibalnojusią giltinę, dailininkui teko bėgti iš Pasvalio.
O sovietmečiu dailės pamokoms buvo skiriama vis mažiau dėmesio, piešdavo jau tik pradinukai, daugiausia laiko buvo skiriama dailės raiškai, pamirštant dailės pažinimą.
1975 metais lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Romualdas Paškevičius ir poetas Mykolas Karčiauskas, suvokdami meno svarbą asmenybės ugdymui, mokykloje įkūrė Mažąją dailės galeriją. Į koridorių šviesą iškelta apie 50 paveikslų. Dabar galeriją jau sunku pavadinti mažąja – joje gausu tapybos, lakštinės ir mažosios grafikos, keramikos darbų, vitražų.
Poetui Mykolui Karčiauskui padedant įsigyta didelė dailininkės Sofijos Veiverytės grafikos darbų kolekcija, gimnaziją puošia dailininkės Valerijos Ostrauskienės ankstyvosios kūrybos darbas “Poilsis”, Antano Martinaičio, Adolfo Krištopaičio, Leonardo Kazoko ir kt. pizažai, Žibunto Mikšio, Elvyros Kriaučiūnaitės, Domicelės Tarabildienės, Gražinos Didelytės, Birutės Stančikaitės grafika, o grafikas Romas Čarna buvo maloniai nustebintas, čia suradęs savo ankstyvos jaunystės kūrinius. Dailininkas padovanojo gimnazijai lino raižinį “Maironis”.
Dailininko kelią pasirinko daug buvusių mokyklos mokinių: Juozas Jankus, Algirdas Lukštas, Romas Paškevičius, Vytautas Raudonis, Romas Pučekas, Nijolė Vilutytė ir kt. Gimnazijos sienas puošia Pasvalio krašto Algirdo Pakeliūno, Vytauto Kutkausko, Vitolio Trušio, Aldonos Vaišvilienės, Balio Tuskėno, Aldo Pleirio, Jurės Kutkausko, Leonoros Stravinskienės, Prano Janulevičiaus darbai.
Mažoji dailės galerija nuolat auga. Ją papildo gražią tradiciją tęsdami abiturientai – atsisveikinimo su mokykla proga dovanoja paveikslą. Noriai savo darbus galerijai padovanoja svečiai – dailininkai, o ypač dosnus yra poetas Mykolas Karčiauskas. Be įvairių dailininkų tapybos bei grafikos darbų, gimnazijai jis dovanojo didžiulę knygos ženklų kolekciją. Dalis ekslibrisų šiuo metu puošia skaityklą.
Dailės mokytojo Česlovo Kontrimo organizuotų ekspedicijų tąsa galiu pavadinti 2000 metais birželio mėnesį vykusį Vilniaus dailės akademijos studentų, Šiaulių universiteto bei mūsų mokinių organizuota bendra plenerą. Tris saveites keliavome po Pasvalio apylinkes, piešėme, tapėme architektūros, gamtos paminklus, su Vileišių vardu susijusias vietoves. Renginys buvo pratętas rudenį – 2000 lapkričio 10 dieną vyko Mžosios dailės galerijos 25 – mečio minėjimas. Mykolas Karčiauskas perkirpo juostą, atidarydamas plenero metu sukurtų darbų parodą. Studentai savo kūrinius padovanojo mokyklai. Dailininkai svečiai išsiskirstė po klases, pravedė pamoką – projektą, mokė meno subtilybių.
Ir baigti norėčiau įrašais, esančiais gimnazijos muziejaus svečių knygoje: “Mes, grupė Lietuvos dailininkų, susipažinome su mokyklos meno turtais, esame sužavėti jų gausa ir menine verte, dėmesiu jiems. 1996 m., menotyrininkas Vytenis Rimkus, dailininkai Vitolis Trušys, Romualdas Čarna ir kt.”
Ir dar: “Esame sužavėti jūsų gimnazijos dvasia, galerijos paveikslais, mokytojų entuziazmu kuriant naujos kartos mokyklą. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius ir mokytojai”.
Neskubėkime gimnazijos koridoriais, kasdien atviromis akimis apžvelkime į paveikslus – langus į dailininko sielą. Nukeliaukime į jų tolumas, tapkime geresni, kilnesni, didesni. Mokykimės ne tik iš knygų, bet ir iš paveikslų, atskleidžiančių žmogaus dvsinio pasaulio lobius.
Visitors:8897
Rating: (29 evaluators)
Date created:02/27/04
Last change:02/27/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Switch to Library level