Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 1 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
JONIŠKĖLIS
Kas paneigs, kad Lietuvoje mažai gražių vietų? Kas įrodys, kad jos nėra įdomios? Vienos Lietuvos vietos yra geriausiai lankomos turistų (pavyzdžiui Trakai, Vilnius), o kitos yra kiek primirštos. Tokia ir yra šiaurinė Lietuvos dalis.
Čia pamatysite nuostabių istorinių vertybių turintį Joniškėlio miestelį.
ISTORIJA
Mažuos miesteliuos mažos upės teka,
Mažuos miesteliuos išmintis gili.
Mažuos miesteliuos melodingai šneka.
Mažuos miesteliuos žmonės dideli.

Joniškėlis - pirmoji kaimo ligoninė Lietuvoje.
Joniškėlis - seniausia sistemingo žemės ūkio mokymo vieta Lietuvoje.
Joniškėlis - neturtingo, gabaus jaunimo mokymosi šelpimo draugijos, to šviesiojo "Žiburėlio"gimtinė.
Joniškėlis - stambių feodalinės Lietuvos laikų dvarininkų Karpių geneologinio medžio šaknys.
        Istoriniuose šaltiniuose minimas palyginti vėlai - XVII amžiuje. Bene pirmą kartą - 1606 metais Upytės pavieto dvarininko Martyno Švobos testamente. Tai būta kaimo, vardu Janiškiai, kurį dvarininkas kartu su Daniūnų , Narteikių ir kitais kaimais užrašė Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčiai. Tuo metu Švobiškis buvo miestelis, turėjęs bažnyčią. 1611 metais Janiškiai atiteko Kasparui Aleksandrui Švobai. Matyt, apie tą laikotarpį čia buvo įkurtas dvaras. Tolimesnė Janiškių plėtotė buvo susijusi su dvaru ir jo raida. 1672 metais Petro Puzino sūnus Jaronimas iš Kasparo Švobos nupirko Janiškius. Jeronimo sūnaus (taip pat Jeronimo) žmona Kotryna Stankevičiūtė - Puzinienė ėmė rūpintis, kad Janiškiai turėtų savo bažnyčią. 1684 metų Lapkričio  8 dieną kunigaikštienė Kotryna Stankevičiūtė - Puzinienė gavo Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco leidimą statyti bažnyčią. Tuojau buvo paskirtas žemės sklypas už keturių kilometrų į pietus nuo Švobiškio. Janiškių dvaro žemėje - dešiniajame Mažupės krante. Janiškių kaimo gale 1685 metais naujoji medinė bažnyčia buvo baigta. Deja, ji iki mūsų dienų neišliko, nes 1693 metais sudegė. Senosios bažnyčios vieta buvo ten, kur dabar yra senosios miestelio kapinės, šalia karių kapinaičių.      
ŠV. TREJYBĖS BAŽNYČIA
Show picture in original size.
Patekę į Joniškėlio miestelį iš karto mūsų dėmesį patraukia balta kaip gulbė, savo aukštu bokštu viliojanti Joniškėlio Švenčiausios Trejybės bažnyčia. 1790 m. pradėjo ją statyti Benedikto Karpio rūpesčiu. Bažnyčia buvo baigta ir pašventinta 1792 m. Tai ankstyvojo klasicistinio stiliaus ir anot architektūros istoriko Klemenso Čerbulėno - vienintelė Lietuvoje, turinti tokio savito tūrio bokštą, kuriame galima pastebėti ir baroko bruožų. Visos trys bažnyčios navos atskirtos pilioriais. jos aukštis - 43 metrai. Bažnyčia stačiakampė, trinavė. Dar ryškūs iki klasicizmo vyravę baroko bruožai - lanksčios fasado linijos, interjero apdaila. Klasicizmo akcentas - portikas su dviem kolonom.Bažnyčios viduje telpa apie 500 žmonių. Yra vienas didysis (pagrindinis), keturi maži altoriai. Dar vienas altorėlis zakrastijoje. Paveikslai yra išlikę dar iš senosios bažnyčios yra du domininkonų paveikslai Nemažai paveikslų yra atvežta iš Rygos. Vargonai bažnyčioje pastatyti 1803 m. Joniškėlio parapijos vikaro Stanislovo Parkovskio rūpesčiu. Pirmieji buvo 5 balsų. 1829 metais klebono Kybarto pastangomis vargonų balsai buvo pakeisti geresniais ir jų skaičius išaugo iki 12.
      Tokio stiliaus bažnyčia su bokštu yra retenybė, jos fundatorius. Benediktas Karpis, labai mėgdavęs keliauti. Kartą Indijoje, prie Neapolio, jis pamatęs jam  labai patikusią bažnyčią. Perpirko tokius pačius brėžinius ir projektus bei užsimanė pastatyti tokią pat bažnyčią savo dvaro žemėse, Joniškėlyje. Į šią bažnyčią dar panašios Sudervės bažnyčia bei Vilniaus archikatedra.
"Yra viena legenda sukurta apie šią apie šią bažnyčią. Pati įdomiausia ir pati kraupiausia legenda yra apie jos pastatymą. Esą Benediktas Karpis susimušęs su broliu ir taip smarkiai jam trenkęs, kad šis mirė. Slegiamas tos nuodėmės, prašyti atleidimo B.Karpis iškeliavo į Romą pas Šventąjį Tėvą. Popiežius atleidęs, bet atgailiai prisakęs pastatyti bažnyčią ... Popiežius liepęs pastatyti bažnyčią taip, kad ji būtų matoma iš dvaro rūmų prieangio. Nužudyto brolio palaikai turėję būti įmūryti aukštai ties šventoriumi ir matomi iš dvaro rūmų prieangio; dažnai matomas karstas turėjęs priminti broliui jo didelę nuodėmę.Vėliau kitų kartų Karpiai karstą su palaikais perkėlė į kitą vietą (kur tiksliai nežinoma), opusės kilometro tarpą tarp dvaro ir bažnyčios užsodinę medžiais (kaštonų alėja), kuriems suaugus ir bažnyčia nebebuvusi matoma.Tai tik legenda"
Kiek legendoje teisybės - neaišku. Išsamiau pasidomėjus ir patyrinėjus dvarininkų Karpių geneologinį medį, sužinome, kad legenda neatitinka tikrovės, kadangi Benediktas Karpis nenužudė savo brolio.
Kai Joniškėlyje buvo pastatyta ir paskelbta parapijine ši bažnyčia, tai turėjo teigiamos reikšmės miestelio augimui. Šventadieniais žmonės suplukdavo iš visos parapijos. Pagyvėjo prekyba, išaugo amatininkų skaičius.
Joniškėlio bažnyčia, pasakojo B.Urbonas (klebonas)
Iš pradžių bažnyčia buvo medinė. Naujoji bažnyčia pašventinta 1792 metais. Prie bažnyčios buvo pastatytas vienuolynas, kuris apie pusė metų. Baigtas statyti 1808 m. Bažnyčios aukštis 43 metrai. Jos stilius -  klasikinis. Taigi bažnyčia yra viena gražiausių ir rečiausių visoje Lietuvoje.
GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ - BITĖ
Show picture in original size.
G.P.BITĖ gimė 1861m.03.30d Puziniškyje (Panevėžio raj.) - 1943.birž.14d. mirė.Tai rašytoja, visuomenės veikėja. 1878 baigė vokišką Mintaujos mergaičių mokyklą.1885m. Deltuvos bitininkystės kursus, 1917 išlaikė felčerės egzaminus.Iki 1901 gyveno Joniškėlyje. talkino tėvui gydytojui, mokė valstiečių vaikus. Nuo 1890 bendradarbiavo draudžiamoje lietuvių periodinėje spaudoje.1894 įsteigė moksleivių ir kultūros darbuotojų šelpimo organizaciją. Nuo 1894 periodinėje spaudoje skelbė grožinę kūrybą. 1905m. išleido apsakymų ir vaizdelių rinkinį "Krislai". Tai garsiausias jos apsakymų rinkinys...
KARPIAI
Show picture in original size.
Benediktas Karpis. Buvęs didelis bajoras. Užmušęs brolį. Pasakojama, kad jis užrišdavęs baudžiauninkam akis, liepdavęs semti aruodus aukso. Vietinius jis vesdavęs duobių kasti ir ten tą auksą užkasdavę. Tuo būdu darbininkai užrištomis akimis nematydavę, kur tie šykštaus Karpio turtai suslapstomi.
Ignas Karpis. (Benedikto sūnus) buvęs visai kitoks žmogus. Jis 1808 metais savo iniciatyva paleido baudžiauninkus, pastatė dviejų aukštų ligoninę. Įkūrė žemės ūkio mokyklą. Ignas Karpis žmonėse turėjęs gerą vardą, bet jaunas miršta. Savo turtą užrašo Eustachijui Karpiui, gyvenusiam Rėkyvoje, netoli Šiaulių, su sąlyga, kad jei iš Eustachijaus gimsiąs pirmutinis vaikas - sūnus, o jei duktė savo giminėms Tiškevičiaus.
Eustachijus Karpis. Jis apmainė kūdikius su savo staliumi. Baisiai žiaurus žmogus buvęs. Jei Ignas baudžiauninkus paleidęs, tai tas juos visiškai suvaržęs. Jie nenorėjo paklusti, todėl kas dešimtas buvo rykštėmis užplaktas. Mėgdavo iš visų šaipytis. Pasakojama, kad norėdamas pasijuokti į savo karietą suleidęs šunis ir paleisdavęs važiuoti, o pats iš paskos su prastais račiukais važiuodavęs.Kur nuvažiavus į svečius, bajorai būdavo išbėga sutikti, o ten - šunys. Karpiui - tik juokas. Jis buvęs išrinktas Vilniaus gubernijos "maršalka", bajorvedžiu. Į amžiaus galą buvo apakęs. Turėjo tris sūnus: Pranciškų, Konstantiną, Felicijoną.
Pranciškus Karpis. Labai galvotas žmogus mokėsi net dviejuose fakultetuose užsieniuose. Per 1831 metų sukilimą susidėjo su sukilėliais ir juos remdavo. Buvo paprastas, o su dvarininkais nesueidavęs. Turėjo du sūnus - Benediktą ir Maurikį.
Maurikis Karpis. Jis buvęs silpnos sveikatos, nes motina buvo džiovininkė, o tėvas - sirguliavo.
Filicijonas Karpis. Pranciškaus brolis. Tarnavo rusų gvardijoje Petrograde, buvo Kauno gubernijos bajorvedžiu, buvo gudrus ir apsukrus. Jam atiteko Joniškėlio dvaras. Turėjo du sūnus - Igną ir Eustachijų. Felicijonas Karpis (Eustachijaus sūnus, Felicijono anūkas [vedęs 18 m.vyresnę piktą  valietę. Ėmęs gerti ir sunykęs.
Benediktas Karpis. Tai paskutinis iš Joniškėlio Karpių šeimos atstovų. Turėdavęs keistumų. Mirė apie 1925 metus.
"Žmonės kalba, kad ne tik Joniškėlio dvaro zonoje, bet ir Trakelyje esą Karpio turų užkasta..."
Visitors:5666
Rating: (23 evaluators)
Date created:03/08/04
Last change:03/08/04
Rate this article:
No comments posted yet.
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2021 Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Switch to Library level