AGAPE
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 7 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
ŠV. MERGELĖS MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS TRUMPA ISTORIJOS IR ARCHITEKTŪROS APŽVALGA

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia pradėta statyti 1911 m. Jos statybą pradėjo Šv. Rapolo parapijos klebonas kunigas Jonas Adomavičius, tačiau I pasaulinis karas nutraukė statybos darbus. Po karo darbai buvo toliau tęsiami. 1923 m. įkurta parapija.
1911 m. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija nebuvo tokia didelė gyventojų skaičiumi, kaip dabar. Tuo metu jai priklausė Vilniaus miesto dalis, vadinama Saltoniškėmis, dabartinis Žvėryno rajonas.
Šviesių plytų netinkuota bažnyčia netinkuota bažnyčia nepriklauso Vilniaus architektūros šedevrams. Tai yra provincinis eklektinis pastatas. Fasadą sudaro plati centrinė siena su apskritu langu – rozetė ir su aklinų arkučių frizu trikampio frontone. Du šoniniai bokštai neiškyla aukščiau už frontoną. Fasadinėje sienoje yra trejos durys. Trijų navų erdvė yra aukšta. Tą įspūdį pabrėžia daugybė siaurų kaneliūrų (puošybiniai elementai) sienose ir pilioriuose. Presbiterija gerai apšviesta penkiais siaurais langais. Didysis altorius yra koplytėlės pavidalo, o jo fone matomi architektūriniai Vilniaus bažnyčių ir bokštų siluetai.
Švč. Merelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje yra nemaža pažymėtinų religinio meno bei kulto elementų. XVIII – XIX a. paveikslai (atkeliavę čia iš Šv. Jokūbo bažnyčios, kuri buvo sovietiniu laikotarpiu uždaryta): „Švč. M. Marija su Kūdikiu“, „Šv. Juozapas“, „Šv. Mykolas arkangelas“, „Šv. Rožė Limietė“, „Marija Rožančinė“, „Šv. Dominikas“, „Šv. Jokūbas“, „Šventasis su baltu abitu“; įdomus XIX a. metalinis padėklas knygoms, žvakidės ir kt.
Parapija buvo didelė – 1939 m. turėjo 9652 parapijiečius. Tada jos administratorium buvo kun. Leopoldas Chomskis. Čia dirbo ir lietuvis kunigas Nikodemas Vaišutis. Lietuviškos pamaldos įvestos II pasaulinio karo metais. 1941 metais apylinkė lietuviai prašė pamaldų su lietuviškais giedojimais ir pamokslu. Taigi 1942 m. gegužės mėn. įvyko lietuvių surašymas, jų įregistruota 2800. bažnyčios vikaru tapo lietuvis kun. Babilius.
1955 metų pradžioje tuometinis klebonas Konstantinas Gajauskas perdavė bažnyčios administravimą kunigui Vladui Jašukui. Tų pačių metų duomenimis Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijai priklausė 6000 tikinčiųjų.
Pokario metais suremontuotas bažnyčios vidus. Klebono V.Jašuko pastangomis uždengus nebaigtus statyti bažnyčios bokštus ir ištinkavus bažnyčios vidų. 1956 metais ja konsekravo Vilniaus arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vysk. Julijonas Steponavičius.
1961 m. spalio mėn. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios klebonu paskirtas kunigas Juozas Poškus, 1968 m. rugsėjį – kun. Liudvikas Povilionis, 1968 m. lapkritį – kun. Jonas Balčiūnas.
1969 m. gruodžio 31 d. naujuoju bažnyčios kunigu paskirtas Stasys Lidys paaukojo daug triūso ir jėgų Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios statybai. Jis buvo ilgametis parapijos klebonas. Jo dėka bažnyčia labai išgražėjo. Buvo sudėti vitražai, pagaminti pagal paties klebono projektą. Presbiterijoje yra penki vitražai: trys jų vaizduoja Švč. Mergelę Mariją, Viešpatį Jėzų su kryžiumi ir Šv. Juozapą su kūdikiu. Du – Sandoros skrynią ir Marijos karūną. Kryžminių navų langai vaizduoja Palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį – kairiojoje navoje, ir Šv. Kazimierą – dešiniojoje. Vitražas virš vargonų vaizduoja Šv. Ceciliją – bažnytinės muzikos globėją.
Kleboo iniciatyva pastatytas unikalus Lietuvoje didysis bažnyčios altorius. Pagamintos atskiros altoriaus dalys: meniška ąžuolinė paauksuota mensa ir toks pat tubernakulis, „Paskutinė vakarienė“, Švč. Mergelės Marijos Nekaltai Pradėtosios koplyčia ir Švč. Trejybė (skulptūros). Labai įdomiai atvaizduota „Paskutinės vakarienės“ scena: nėra nei stalo, nei Kristaus tarp apaštalų, stalas – altoriaus mensa, o Kristus – Celebrantas. Deja, altorius liko nebaigtas, nepastatyta viršutinė dalis.
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia gali didžiuotis keturiomis nepaprastai gražiomis didelės meninės vertės baroko stiliaus klausyklomis. Buvo atgauta kadaise sovietų valdžios nusavinta bažnyčios šventoriaus dalis. Dabar jis yra aptvertas metaline, ant akmeninio pagrindo tvorele. Šventoriuje pastatytas ąžuolinis koplytstulpis Švč. Mergelės Marijos garbei, įrengti tvenkiniai.
1990m. lapkritį kun. St. Lidys bažnyčios administravimą perdavė kun. Algimantui Keinai. 1994 m. sausį į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią paskiras naujas klebonas – kunigas Stasys Puidokas.
Bažnyčią myli ir gausiai lanko parapijiečiai. Jų meilės ir rūpesčių dėka per pastaruosius trisdešimt metų Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia tapo viena lankomiausių Vilniaus bažnyčių.


Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Lankytojai:6322
Reitingas: (33 vertintojai)
Sukūrimo data:03/01/04
Paskutinieji pakeitimai:03/02/04
Įvertinkite šį straipsnį:
PavadinimasAutoriusAtsakymaiPaskutinysis atsakymas
help...?Natalija Masianiuniene012/02/07
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2019 AGAPE Perjungti į Bibliotekos lygmenį