Vaškų vidurinė mokykla
Turinys
Žurnalo komentarai
Informacijos puslapis
Į redakciją

Prisijungę vartotojai: 2 (0 registravosi)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Vaškų kraštas
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Keliaujant po Šiaurės Lietuvą, pakeliui iš Joniškio į Pasvalį, už Linkuvos kalnagūbrio, lygių, kaip stalas ir ypač derlingų žemumų krašte, supamas nedidelių miškelių yra miestelis – Vaškai. Miestelis, kuris žinomas Lietuvoje ir užsienyje. Vaškų krašto žmones plačiai pasklidę po visą Lietuvą ir pasaulį. Žymiausi vaškiečiai yra žinomi ir gerbiami visuomenės bei mokslo veikėjai, dirbantys solidžiausiose firmose ir įstaigose, o dažnai net vadovaujantys joms.
Vaškai – toliausiai į Rytus išsišovęs lietuviškosios Žiemgalos dalies miestelis, turintis savo istoriją, papročius ir per daugelį metų nusistovėjusias tradicijas. Kiekvienam šio krašto atstovui Vaškai užima didelę dalį širdies ir nesvarbu, kur jis bebūtų - Vilniuje ar Čikagoje, jis visuomet laiko save vaškiečiu, to neslepia ir  didžiuojasi, nes meilė gimtinei, jos žemei ir gimtojo krašto žmonėms yra įskiepijama nuo mažiausių dienų. Vaškiečiai, auga matydami sunkiai ir kantriai dirbančius tėvus, gimines ir kaimynus, todėl nesibijo sunkaus ir varginančio darbo ar įtemptų studijų.
Tegul tik keletą kartų metuose, didelė dalis vaškiečių grįžta aplankyti čia gyvenančių savo artimųjų, giminaičių ar jų kapų. Žmonės susitinka Bažnyčioje, miestelio gatvėse ir kalbasi, dalijasi įspūdžiais bei naujienomis, nekreipdami dėmesio į socialinę ar turtinę nelygybę, nekreipdami dėmesio į amžiaus skirtumus. Juos visus vienija vienas žodis – Vaškai.


Mokytojo Antano Gruzdo vaškiečių būda apibudinančius bruožus bei požiūrį į gimtąjį kraštą, pateiktus knygoje “Užaugau Pasvaly”, galima pritaikyti daugeliui šio regiono žmonių:  
 Pavasario ar rudens laiku čia prasideda pats pamūrys ir nebegalima vieškeliais ir laukų keliukais išeiti ir išvažiuoti, moliui ir šlynui veliantis nuo lietaus ir drėgmės, keleiviui genda ūpas ir nuotaika. Tačiau vaškietis, įpratęs nuo senovės klampoti ir bristi kartais tikrai neišbrendamais keliais, myli savo apylinkes, o išvykęs kur toliau, jų ilgisi.
Vaškų krašto žmonės
Kiekvienas vaškietis didžiuojasi visame krašte, šalyje bei visam pasauliui žinomais žmonėmis, vienaip ar kitaip susijusiais su Vaškais. Tai mokslininkai ir menininkai, visuomenės veikėjai bei verslininkai.
Kiekvienam vaškiečiui brangus mokytojo, poligloto ir daugelio knygų vertėjo mokytojo J.Kazėno atminimas, prisimenami jo, švietėjo ir humanisto, darbai. Mokytojas gimė 1909 m. Payslykio kaime. Mokėsi Vaškų pradžios mokykloje, vėliau Linkuvos gimnazijoje. Apie 1930 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisės mokslus. Savarankiškai mokėsi kalbų, mokėjo net keletą. Vertė iš skandinavų kalbų.
1839 m. Norių kaime gimė krašto poetas, liaudies dainius Jonas Mykolas Burkus. Daugiau negu 70 jo dainų buvo saugoma VDU rankraščių skyriuje. Mirė 1919 m.
1870 m. Skrebotiškio kaime gimė dailininkas Antanas Jeruševičius, albumo "Lietuvos kryžiai", išleisto 1912 m., autorius. Mirė 1956 m.
1872 m. Dovydų kaime (Vaškų sen.) gimė rašytojas Julionas Lindė - Dobilas, romano "Blūdas" autorius. Mirė 1934 m.
1896 m. Dovydų kaime gimė kalbininkas Petras Butėnas, mirė 1980 m.

Su pasididžiavimu tariame mokslui nusipelniusių Vaškų kraštą tebegarsinančių žmonių pavardes: akademiko prof.Broniaus Grigelionio, doc. Antano Apynio, doc. Broniaus Maskuliūno, doc.Genovaitės Ručinskaitės - Kačiuskienės, dr.Irenos Ručinskaitės - Kruopienės, prof.Vandos Zaborskaitės, dr.Povilo Varanausko ir kt.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Prof.B.Grigelionis
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Šiaulių universiteto profesorė G.Ručinskaitė-Kačiuškienė
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
doc. A.Apynis
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
dr. I.Ručinskaitė-Kruopienė
Prof.dr. B.Grigelionis Prof.dr. B.Grigelionis
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Matematikos ir informatikos instituto, matematinės statistikos skyriaus vadovas.
Prof.dr. G.Ručinskaitė - Kačiuškienė Prof.dr. G.Ručinskaitė - Kačiuškienė
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto profesorė
Doc.dr. I.Ručinskaitė - Kruopienė Doc.dr. I.Ručinskaitė - Kruopienė
Vilniaus universiteto lituanistinių studijų katedros docentė.
Dr. P.Varanauskas Dr. P.Varanauskas
Kovo 11-osios akto signataras
Doc. dr. Bronius Maskuliūnas Doc. dr. Bronius Maskuliūnas
Šiaulių universiteto, Humanitarinio fakulteto dekanas. 1964 m. gimęs Vaškų sen. Nairių km., 1982 m. puikiai baigęs Vaškų vidurinę mokyklą.
Doc.dr. A.Apynis Doc.dr. A.Apynis
Vilniaus universiteto, Matematikos ir informatikos fakulteto, Matematikos metodikos katedros vedėjas
Karininkas Antanas Juozapavičius
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Karininkas A.Juozapavičius
2004 m. vasario 13 d. sukako 110 metų, kai gimė Antanas Juozapavičius, palikęs ryškų pėdsaką kovų už Lietuvos nepriklausomybę istorijoje. Tą pačią dieną sueina ir 85 metai nuo jo mirties. Nors karininko Antano Juozapavičiaus gyvenimas buvo tik meteoro žybsnis aną sunkų Lietuvos laikmetį, tačiau jo asmenybė ir žygdarbis prisimenamas iki šiol.
Antanas Juozapavičius gimė 1894 m. vasario 13 d. tuometinės Panevėžio apskrities Vaškų valsčiaus Švokštonių dvare.
I Nepriklausomos Lietuvos vyriausybėje buvo Krašto Apsaugos ministro adjutantas. 1915 m. savanoriu įstojo į rusų kariuomenę. Tarnavo 57 pėst. pulke (Tverėje), vėliau latvių 6 Tukumo pulke. 1917 m. Rusijoje organizavo lietuvių karinius dalinius. Žuvo gindamas Alytų nuo bolševikų. A. Juozapavičius - pirmasis karininkas, žuvęs kovose už Lietuvos nepriklausomybę.
Apie karininką Antaną Juozapavičių Apie karininką Antaną Juozapavičių
Teodoras von Grothus
Ko gero žinomiausio Šiaurės Lietuvos mokslininko, Teodoro von Grothus (Theodor von Grotthuss) gyvenymas taip pat susijęs su Vaškais. Gedučių dvaras, kuriame prabėgo mokslininko kūdikystė, vaikystė ir jaunystė yra tik už 6 km į Vakarus nuo Vaškų. Po studijų Vakarų Europos universitetuose Grothusas grįžo į Gedučius, čia mirė ir buvo palaidotas. Vaškų miestelio bažnyčios pastatymas taip pat siejamas su Grothusų giminės vardu - pasak legendos vienas Grothusų giminės atstovas buvęs Vaškų bažnyčios fundatorius. Būtent Teodoro Grothuso gyvenimo laikotarpiu Gedučių dvaro valstiečiai vyskupo sprendimu buvo priskirti Vaškų bažnyčios parapijai.
Pasaulis atranda Grothusą... Paradoksalu, tačiau mūsų kraštas jo netenka... Laikas ištrina mokslininko giminės pėdsakus - dvaras nunyko ir iš visų pastatų tėra likęs vienas, kuriame spėjama buvusi mokslininko laboratorija. Deja ir jo būklė yra kritiška...
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Teodoras von Grothus
Vaškų miestelio pastatai ir jų išdėstymas.
XX a. šeštajame ir septintajame dešimtmetyje atlikus visos Lietuvos urbanistikos paveldo tyrimus 61 Lietuvos miestas bei miestelis, jų tarpe ir Vaškų miestelis, buvo pripažintas vertingu ir paskelbtas vietos reikšmės urbanistikos paminklu.
Deja laikas yra negailestingas, bėgant metams miestelio pastatai keitė savo išvaizdą, vieni buvo nugriauti, kiti perstatyti. Didelė dalis (ypač senųjų) pastatų yra nepakankamai prižiūrima, todėl pamažu nyksta. Kiekvienas pastatas, kaip ir kiekvienas žmogus, turi savo istoriją. Tačiau bėgant metams miestelis neteko daugelio reikšmingų, anksčiau puošnių ir svarbių pastatų. Kokį mietelį matome mes jame gyvenę ar tebegyvenantys vaškiečiai? Koks jis išliks ateities kartų akyse? Bet ar išliks ta miestelio dalis, kurią mes negalėdami išsaugoti, galime bent įamžinti?
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Vaškų žydai
Iki karo Vaškų miestelyje gyveno daug žydų tautybės žmonių. Karo metais didžioji dauguma jų buvo ištremta. Tikėtina, kad didelė dalis vėliau buvo nužudyta.
Rodyti originalaus dydžio paveikslą.
Vaškų žydų istorija Vaškų žydų istorija
Tnklalapyje pateikiama medžiaga apie Vaškuose gyvenusių žydų šeimas
PROJEKTO PRISTATYMAS PROJEKTO PRISTATYMAS
Lankytojai: 12606, Romanas Rimkevičius
LANKYTINOS VIETOS LANKYTINOS VIETOS
Lankytojai: 10854, Diana Vaitiekūnaitė
Rudenėlio šventė Rudenėlio šventė
Lankytojai: 8970, Kristina Aperavičiūtė
Jonas Čepulis Jonas Čepulis
Lankytojai: 7385, Romanas Rimkevičius
Vaškų bažnyčia Vaškų bažnyčia
Lankytojai: 6416, Romanas Rimkevičius
Teodoro von Grothus mirties metinės Teodoro von Grothus mirties metinės
Lankytojai: 6310, Svetainės administratorius
52 LAIDA paskutinis skambutis 52 LAIDA paskutinis skambutis
Lankytojai: 6261, Romanas Rimkevičius
PROJEKTO PRISTATYMAS PROJEKTO PRISTATYMAS
03/13/09, Romanas Rimkevičius
Penkių laidų susitikimas (NUOTRAUKOS) Penkių laidų susitikimas (NUOTRAUKOS)
02/05/09, Romanas Rimkevičius
Rudens mozaika (2008-11-14) Rudens mozaika (2008-11-14)
12/30/08, Romanas Rimkevičius
Rudenėlis pas pradinukus (2008-10-24) Rudenėlis pas pradinukus (2008-10-24)
12/30/08, Romanas Rimkevičius
MOKYKLOS FORUMAS MOKYKLOS FORUMAS
10/16/08, Svetainės administratorius
Vėl rugsėjis (2008-09-01) Vėl rugsėjis (2008-09-01)
09/05/08, Romanas Rimkevičius
Pro fotokameros objektyvą (atnaujinta) Pro fotokameros objektyvą (atnaujinta)
05/26/08, Romanas Rimkevičius
Rudenėlis pas pradinukus (2008-10-24) Rudenėlis pas pradinukus (2008-10-24)
, Romanas Rimkevičius
Profesinio informavimo taškas (PIT) Profesinio informavimo taškas (PIT)
, Svetainės administratorius
Vaškų miestelio 350 m. jubiliejus Vaškų miestelio 350 m. jubiliejus
, Romanas Rimkevičius
Talka miestelyje Talka miestelyje
, Romanas Rimkevičius
Talka Vaškų miestelyje Talka Vaškų miestelyje
, Romanas Rimkevičius
Pro fotokameros objektyvą (atnaujinta) Pro fotokameros objektyvą (atnaujinta)
, Romanas Rimkevičius
Paskutinis skambutis -2008- Paskutinis skambutis -2008-
, Romanas Rimkevičius
Lankytojai:557004
Sukurta:02/26/04
Vertintojai:151
Reitingas:
Redaktoriai:14
Paskelbti straipsniai:45
Romanas Rimkevičius
El. žurnalo administratorius
Informacija kontaktams:
Mokyklos 23. Vaškai. Pasvalio r.
BPNaujienos@gmail.com
Pasvalio r. Vaškų vidurinė mokykla
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2020 Vaškų vidurinė mokykla Perjungti į Bibliotekos lygmenį