Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla
Content
eJournal comments
Information page
Enter editor's office

Users on-line: 3 (0 logged)
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
"Protas - tai ne indas, kurį reikia pripildyti, o laužas, kurį reikia uždegti" (Plutarchas)

Sveiki atvykę į Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos elektroninį žurnalą!
Show picture in original size.
Elektroniniame žurnale susipažinsite su mūsų mokykla, jos istorija, veikla, mokytojais bei mokiniais.
Mūsų mokykla mažutė, todėl ir šis žurnalas nedidukas. Bet tikimės, kad Jums patiks mokinių kūryba, fotografijose užfiksuotos mokyklinio gyvenimo akimirkos. Čia rasite Jums naudingų nuorodų,  metodinės medžiagos, straipsnelių.

Malonaus skaitymo !
Naujoji mokyklos svetainė    www.musumokykla.lt  
www.musumokykla.lt www.musumokykla.lt
Mūsų adresas:
Veriškių k. Siužionių sen., Vilniaus r., LT - 15164
telefonas : (85)2531218
elektroninis paštas: veriskes@gmail.com
Žemėlapis Žemėlapis
Laukiame Jūsų komentarų, patarimų, pastabų skiltyje "Žurnalo komentarai", temoje "Mokyklos išdraskymas".                                       Iš anksto, dėkojame.

2010 m. birželio 23 d.
VALIO ! PIRMASIS LAIMĖJIMAS ! MES - DAR GYVI!

Šiandien, birželio 23 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos tarybos atskirąjį skundą - taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.y. įpareigojo Vilniaus r. savivaldybės tarybą nevykdyti Veriškių pradinės mokyklos reorganizacijos, kol ginčas nebus išspręstas teisme.

Suprantama,  tai dar ne pabaiga, bet...  

NUOŠIRDUS A Č I Ū  - VISIEMS PALAIKIUSIEMS, PADĖJUSIEMS, BUVUSIEMS IR ESANTIEMS SU MUMIS!!!
Iš BNS pranešimo spaudai (http://sc.bns.lt/?item=95269&id=3&subid=43):

SEIMO NARIO GINTARO SONGAILOS PRANEŠIMAS: DĖL ŠIOS DIENOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

Sritys: Politika
2010-06-23 09:09

2010 m. birželio 23 d. pranešimas VIR

Vilniaus rajono savivaldybė, nelaukdama, kol bus priimtas naujas Švietimo įstatymas, numatantis didesnes mokyklų bendruomenių teises dėl švietimo įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, šiandien svarsto Vėriškių pradinės mokyklos skaidymo klausimą. Kaip žinia, tai vienintelė Vilniaus rajono mokykla, kuri dėl švietimo kokybės ir inovatyvumo yra pelniusi aukščiausius įvertinimus visos šalies mastu. Vietos bendruomenės atstovai priešinasi šiam mokyklos, kuri atitinka Vyriausybės nustatytus kriterijus, skaidymui. Vilniaus rajono savivaldybei buvo įteikta arti 200 vietos bendruomenės atstovų, reikalaujančių neskaidyti mokyklos, parašų.

Šiandien 9.00 Vyriausiajame administraciniame teisme svarstomas mokyklos bendruomenės ieškinys Vilniaus rajono savivaldybei, kuriuo prašoma sustabdyti Vėriškių pradinės mokyklos pertvarkymo veiksmus. Tačiau Vilniaus rajono vadovybė tikriausiai tikisi, kad teismo sprendimas bus paskelbtas jau po rajono tarybos sprendimo.

Iš šių faktų matyti, kad Vilniaus rajono vadovybės švietimo politika yra apgailėtina, nedemokratiška ir trumparegiška, kai pagrindiniu sprendimų motyvu tampa siekimas susidoroti su gyvybinga mokyklos bendruomene.

***

Iš Vilniaus r. savivaldybės tinklalapio (http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=15036)

DĖL LR SEIMO NARIO GINTARO SONGAILOS PASKELBTOS INFORMACIJOS

Š.m. birželio 23 d. vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio vienas darbotvarkės klausimų buvo sprendimo ,,Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo“ svarstymas, pagal kurį Vilniaus rajone reorganizuojama 12 bendrojo lavinimo pagrindinių ir pradinių mokyklų, taip pat ir Veriškių pradinė mokykla.
      Birželio 23 d. ryte Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_k=1&p_d=100602 paskelbtas dar vienas tendencingas Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintaro Songailos pranešimas: „Dėl šios dienos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio“, kuriame teigiama, kad „Vilniaus rajono vadovybės švietimo politika yra apgailėtina, nedemokratiška ir trumparegiška, kai pagrindiniu sprendimų motyvu tampa siekimas susidoroti su gyvybinga mokyklos bendruomene“.
      Su tokiais teiginiais Vilniaus rajono savivaldybė kategoriškai nesutinka ir informuoja, kad mokyklų reorganizacija vykdoma pagal galiojantį 2004 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 746 „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 95-3510). Reorganizuojama 12 Vilniaus r. mokyklų, iš jų ir Veriškių pradinė mokykla, kurios neatitinka Vyriausybės nustatytų kriterijų.
      Minėtos Seimo nario Gintaro Songailos pranešime Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties Vilniaus rajono savivaldybė nebuvo gavusi nei iki Tarybos posėdžio, nei iki šiol.
      Pranešame, kad Vilniaus rajono savivaldybė teismo nutarties neignoruos. Gavus teismo nutartį, ji bus vykdoma pagal teisės aktų įsigaliojimo tvarką.

***

INFORMACIJA (faktai pamąstymui)

9.40 val. į Vilniaus rajono savivaldybės merės sekretoriatą pristatoma teismo nutarties kopija. Tačiau savivaldybės darbuotojai griežtai atsisako šį dokumentą priimti ir registruoti.

10.10 val. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje teismo nutartis įteikiama merei į rankas.

Apie 11 val. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, net ir gavusi teismo nutartį, priima sprendimą "Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo“

Apie 14 val. visuomenė informuojama , kad "Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties Vilniaus rajono savivaldybė nebuvo gavusi nei iki Tarybos posėdžio, nei iki šiol".

***

MOKYKLOS IŠDRASKYMAS !!!

Tai, kas vyksta mokykloje - sveiku protu nesuvokiama. Neįtikėtina, kad laisvoje demokratinėje valstybėje XXI - ame amžiuje gali būti autoritariniais, tiesiog stalininiais metodais susidorojama su pažangia ugdymo institucija, jau 18 metų veikiančia pagal visus Lietuvos Respublikos įstatymus.
Ir baisiausia - kad šiais laikais gali būti visiškai ignoruojama laisvų Lietuvos piliečių išreikšta valia, o aukščiausių pareigūnų lūpomis skleidžiamas MELAS !!!
Visus aštuoniolika metų mes tiesiog dirbom savo darbą - kūrėm MOKYKLĄ. Labiausiai mums rūpėjo VAIKAS - kuris mokykloje (ne tik klasėje !!!) jaustųsi saugus, laimingas, kuris turėtų antruosius namus, kuriuose maksimaliai patenkinamas įgimtas smalsumo poreikis, atskleidžiamos pačios geriausios jo individualios savybės.

Mes rūpinomės ugdymo kokybe. Ir mūsų pastangos, kaip žinia - davė vaisių.

Bet dabar, deja, tenka kalbėti ne apie ugdymą, o apie elementarų to, kas  sukurta - sunaikinimą, apie savivalę, nebaudžiamumą ir visišką nesiskaitymą.

Beje, kaip galima mokyti vaikus DEMOKRATIJOS, jei šalia vyksta pačiais antidemokratiškiausiais principais pagrįsti  politiniai žaidimai. Jų įkaitais visi mes ir tapome - ir vaikai, ir mokytojai, ir visa kaimo bendruomenė - kuri savo verdiktą aiškiai išsakė - ŠI MOKYKLA TURI IŠLIKTI - dvikalbė (lietuvių-lenkų k.), nedaloma pradinio ugdymo institucija !!!  

Galbūt išdraskymą priėmusieji  bendruomenės rinkėjų atstovai - Vilniaus r. savivaldybės Taryba (juk rinkėjai išrenka Tarybos narius ne tam kad jie savivaliautų, bet būtent tam - kad jie atstovautų rinkėjų valiai.) - paprasčiausiai nebuvo informuota apie mūsų mokyklos išskirtinę padėtį (ir tautiniu ir inovatyvaus ugdymo proceso organizavimo atžvilgiu) ???? Galbūt jie buvo paprasčiausiai suklaidinti ???? Juk vienu rankos pakėlimu apspręsti visų keturiolikos ugdymo įstaigų likimą argi nėra per daug drąstiška ????? Juk buvo pateikta beveik 200 bendruomenės žmonių parašų, dviejuose bendruomenės ir savivaldybės atstovų susirinkimuose aiškiai išreikšta žmonių valia, Švietimo ir mokslo ministerijos rašte aiškiai pasakyta, kad mokykla pagal mokinių skaičių gali egzistuoti, naujasis Biudžeto įstatymas ir toliau leidžia padėti finansiškai išsilaikyti kaimo mokyklai - 5 procentus mokinio krepšelio lėšų ir toliau galima perskirstyti.

O kas gi vyksta iš tiesų ?????
DEZINFORMACIJA, MELAS, VISUOMENĖS KLAIDINIMAS... TAIGI - ELEMENTARUS SUSIDOROJIMAS

Toliau seka - tik FAKTAI....
2010 m. sausio 25 d.

Sausio 25 d. į mokyklą atvyko savivaldybės atstovai, kurie  informavo bendruomenę apie tai, jog LR teisės aktai nebeleidžia egzistuoti savarankiškai įstaigai ir ji bus išdalijimo būdu reorganizuota (lenkų klasės priskiriamos lenkiškai  gimnazijai, lietuvių klasės lietuviškai gimnazijai).

Dvi valandas vyko susirinkimas, kurio metu mėginta kurti konstruktyvų dialogą -  išsakytos įvairios nuomonės, mėginta  įsiklausyti į įvairius argumentus. Bendruomenė nepritarė šiam projektui - prieita išvados, kad Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos situacija iš tiesų yra neturinti precedento, nes reorganizuojant būtų dalinamos ne tik klasės, bet ir supriešinamas (tautiniu bei pažangaus, inovatyvaus vientiso ugdymo proceso organizavimo atžvilgiu)  mokyklos kolektyvas, mokiniai, tėvai, kaimo bendruomenė. Be to, galbūt, tarp kitų trylikos reorganizuojamų ugdymo institucijų iš tiesų yra nemažai mokyklų, kurios pažeidžia Vyriausybės nutarimą dėl klasių komplektacijos, kurios nėra įžymios Respublikos mąstu, kurių organizuojamas ugdymo procesas niekada nėra įvertintas Respublikiniuose ar tarptautiniuose projektuose. Be to, nė viena iš kitų reorganizuojamų ugdymo institucijų, nėra reorganizuojama išdalijimo būdu, t.y. draskoma.
Šiame bendruomenės susirinkime priimtas nutarimas: išimties tvarka  ieškoti būdų, kaip išsaugoti Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos statusą.

Visi džiaugėsi - tarsi dialogas vyksta. Kalbėsimės, ieškosime išeičių, juk demokratija (visų piliečių dalyvavimas valstybės valdyme) -  svarbiausias demokratinės Valstybės principas.

Po susirinkimo savo iniciatyva kaimo bendruomenė surinkto apie 200 parašų, kuriais  žmonės išreiškia norą  palikti ugdymo įstaigą nedalomos dvikalbės  mokyklos statusu. Mokyklos kolektyvas džiaugiasi savo įdirbiu - per ilgą laiką savo žmonėms įrodėme, kad esame jų, jų vaikų ugdymo institucija, jų kaimo kultūros bei mokslo židinys. Malonu. Ačiū Jums visiems už tai.

Laukiame tolimesnių pokalbių su rajono valdžia, situacijos vertinimo ir įvertinimo. Na, per 18 metų iš tiesų dialogas vykdavo - dėstydavome savo pozicijas, ieškodavome išeičių. Netgi atvirkščiai, reprezentuodami Vilniaus rajoną respublikiniuose projektuose, nuolat palaikydavome vietos valdžią, kad ji rūpinasi ugdymo kokybe, mokytojų kvalifikacija, pažangių Švietimo reformos idėjų sklaida bei realizavimu. Nuolat  - t.p. ir žiniasklaidos priemonėse, akcentuodavome, jog  jokios tautinės diskriminacijos, tautinio supriešinimo bent jau mūsų mokykloje nėra. Todėl ir dabar, tikėjomės - galima kalbėtis - akis į akį, nuoširdžiai, be kažkokių oficialių raštų, užklausimų siuntinėjimo.
Bet šį kartą,  tarsi kas mūsų steigėjams "užkimšo" ausis.

Ir...... lyg pekūnas iš giedro dangaus......
2010 m. vasario 19 d.

Vasario 19 d. Vilniaus r. savivaldybės Tarybos posėdyje svarstomas klausimas "Dėl kai kurių Vilniaus r. mokyklų reorganizavimo".
Ir nors dėl neteisėtų procedūrų įsikiša Vyriausybės įgaliotinis, Seimo narys G.Songaila, žiniasklaida, gerbiami Vilniaus rajono žmonių Išrinktieji priima.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/g_songaila_mokyklos_optimizuojamos_ne_pagal_istatymus/

Sunerimstame. Gal įsivėlė klaida ? Gal kažkas paskleidė dezinformaciją?

Kodėl Vilniaus r. savivaldybės pranešime http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=14085 teigiama?:

"Merė ir Švietimo skyriaus vedėja akcentavo, kad reorganizacijos projektai buvo aptarti su visų 14 mokyklų bendruomenėmis, pasitarimuose taip pat dalyvavo Savivaldybės vadovai, seniūnai, mokyklų administracijos atstovai, mokytojai, tėvai, kurios su reorganizacijos projektais sutiko, niekas neturėjo jokių nusiskundimų.... Mero pavaduotojas G. J. Mincevič pagrįstai nurodė, kad jokių su reorganizacija susijusių problemų nėra, jos kuriamos dirbtinai. „Buvo susitikimai su bendruomenėmis, vyko balsavimai, visi palaikė pasiūlytus balsavimo variantus. Kažkas nori vaikus padaryti per jėgą laimingesnius“

Gerbiamieji!
Bet Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla nėra VISOS 14 mokyklų. Ji- viena iš jų,  - bet su savo žmonėmis, su savo bendruomene, su savo valia, su savo tradicijomis, kultūra, ugdymo sistema ! Tai kaip galima sakyti "Niekas neprieštaravo" ???

Mūsų negirdi. Tenka  viską dėstyti RAŠTU. Bet - mes tik mokytojos... Nelengva.....
Vasario 23 d. teikiame raštą merei
Informacija merei Informacija merei
Dėl savivaldybės informacijos apie Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos reorganizaciją
Prie šio rašto oficialiai įteikiame Veriškių kaimo bendruomenės surinktus parašus dėl nepritarimo mokyklos išdalijimui.
Ištrauka iš LNK Ištrauka iš LNK "Žinių" (video įrašas)
2010 m. vasario 24 d.

Vasario 24 d. renkamas dar vienas bendruomenės susirinkimas (kokiu tikslu?) , į kurį atvyksta aukštesnių pareigų savivaldybės atstovai - mero pavaduotojas J.G.Mincevič bei Švietimo skyriaus vedėja L.Andriuškevič. Jie bendruomenei pakartoja, jog norėtų išlaikyti mokyklą, bet LR įstatymai nebeleidžia jai egzistuoti jos dabartiniu statusu. Atvykusieji patikina, kad sprendimą pakeist galima.
Bendruomenės ir savivaldybės susirinkimas (garso įrašas) Bendruomenės ir savivaldybės susirinkimas (garso įrašas)
Viltį suteikianti susirinkimo pradžia
Bendruomenė išreiškia savo nuogąstavimus dėl išdalinamos mokyklos, vėl išsakomi svarūs argumentai, dėl kurių mokyklos statuso keisti negalima.
Bendruomenės pozicija (garso įrašas) Bendruomenės pozicija (garso įrašas)
Keleta minčių iš bendruomenės atstovų pasisakymų
Savivaldybės darbuotojai savo sprendimus argumentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jie tarsi kaltina Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir jos įstatymus, kurie neleidžia mokyklai toliau veikti kaip veikusiai.

Merės pavaduotojas J.G. Mincevič savaip interpretuoja LR Vyriausybės nutarimą (2004 m. birželio 14 d. Nr. 746), kurio niekad Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla nėra pažeidusi ir nepažeidžia, o Švietimo skyriaus vedėja L.Andriuškevič „Lietuvos Respublikos  2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo" įstatymą, kuris, anot valstybės pareigūnės, neleidžia savivaldybei perskirstyti iki 5 procentų mokinio krepšelio lėšų.

Nors tiesa tokia  - visi Lietuvos įstatymai gina mokyklą. Deja, Vilniaus r. savivaldybė konstatuoja, kad būtent dėl jų, o ne dėl savivaldybės norų, mes negalime išlikti savuoju statusu.
Teisinė dezinformacija 1 (garso įrašas) Teisinė dezinformacija 1 (garso įrašas)
J.G.Mincevič pasisakymas
Teisinė dezinformacija 2 (garso įrašas) Teisinė dezinformacija 2 (garso įrašas)
L.Andriuškevič pasisakymas
Bendruomenė nesutinka su mokyklos reorganizacija. Savivaldybės atstovai siūlo net nebalsuoti, kadangi, anot mero pavaduotojo, tai reikštų, jog žmonės balsuotų už Vyriausybės nutarimą arba prieš Vyriausybės nutarimą. Balsavimas dėl reorganizacijos visgi įvyksta -  žmonės vienbalsiai išreiškė poziciją mokyklos nereorganizuoti.

Mokyklos direktorė vasario 25 d. įteikia prašymą merei dėl reorganizacijos plano peržiūrėjimo, raštu išdėsto visus argumentus. T.p. pateikia oficialų atsakymą iš Švietimo ir mokslo ministerijos dėl Vyriausybės nutarimo  „Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (2004 m. birželio 14 d. Nr. 746) bei jo dalinio pakeitimo  (2009 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 903), pagal kuriuos mokykla komplektuodama klases įstatymų nepažeidžia.  
Prašymas merei Prašymas merei
Dėl reorganizacijos plano peržiūrėjimo
2010 m. vasario 26 d.

Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sprendimas įsigalioja.
2010 m. kovo 1 d.

Kovo 1 d. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje J.Jurkevičius  Vilniaus rajono savivaldybės tarybai bei merei M.Rekst pasirašo teikimą dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-02-19 sprendimo NR. T3-45. Teikime konstatuojama, kad šis sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir  privalu artimiausiame Tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo teikimo gavimo dienos) svarstyti jo pakeitimo ar panaikinimo klausimą.

Vyriausybės atstovo teikimas Vyriausybės atstovo teikimas
Dėl Tarybos sprendimo peržiūrėjimo arba panaikinimo
Džiaugiamės. Vadinasi buvome teisūs - teisės aktai tvirtinant tokį svarbų projektą iš tiesų buvo pažeisti.  Jei, kaip bendruomenės posėdyje visus informavo gerbiamas J.G. Mincevič , įstatymas yra svarbiausia, vadinasi - kažkas iš tiesų nesusišnekėjo, neinformavo ar  kitaip neįstatymiškai elgėsi reorganizuodami mokyklą.

Mokyklos direktorė dar kartą siunčia raštą merei, tarybai, švietimo skyriaus vedėjai, kuriuose išdėstomi visi LR teisės aktai, leidžiantys dabartiniu statusu veikti mokyklai ir prašoma peržiūrėti priimtą Tarybos sprendimą (nepamirškime - merės pavaduotojas sakė - "Viską galima pakeisti....Pasakykit, iš kur gauti lėšų ir mes tą sprendimą sekančiame posėdyje atšauksime" .) Be to, visą laiką buvo žadama atsižvelgti į bendruomenės poziciją.
Prašymas merei, pavaduotojui, vedėjai Prašymas merei, pavaduotojui, vedėjai
Dėl Vilniaus r. savivaldybės tarybos sprendimo peržiūrėjimo
2010 m. kovo 4 d.

Tai, kas vyksta toliau, labiau primena viduramžiškus inkvizicijos laikus nei teisinę demokratinę valstybę. Pasirodžius informacijai spaudoje - laisvos šalies žmonėms turbūt sunku būtų ir patikėti, jog čia pat - 35 km nuo Lietuvos Respublikos sostinės vyksta elementarus susidorojimas.
Kovo 4 dieną į mokyklą atvyksta savivaldybės atstovė, kuri atsiveža savivaldybės direktorės įsakymą apie priešmokyklinio ugdymo pedagogės skyrimą vadovauti mokyklai vietoj sergančios direktorės. Nors ir labai įkalbinėjama - mokytoja nesutinka. Tarp kitko, įdomu, o kodėl mokytoja V.N. negavo tokio pasiūlymo (šio straipsnio autorė ir šios mokyklos mokytoja)? Juk visada, nesant direktorei, laikinai jos pareigas eidavo būtent ji :) Beje, tokiu atveju ir sutikimą būtinai pasirašydavo. Prievarta dar neteko "direktoriauti". Be to, ir Darbo inspekcijoje paaiškino, kad darbuotojas turi pilną teisę atsisakyti vykdyti tam tikras jam nepriklausančias pareigas. Na, bet buvo kaip buvo. Sunku atsilaikyti psichologiniam spaudimui.  Ji nesutiko pavaduoti direktorės, todėl buvo išvežta į savivaldybę, kaip labai taikliai seimo narys G.Songaila pasakė "tolimesniam apdorojimui". Čia dvi valandas mergina , kaip pati sako, turėjo atlaikyti spaudimą, moralinį šantažą, su kuo gyvenime nėra susidūrusi. JAi buvo teigiama, kad JI PRIVALO. Tai - įsakymas. Tačiau - ji nesutiko. Tad, nebūdama mokyklos direktore, t.y. nepasirašiusi sutikimo laikinai pavaduoti sergančią direktorę, ji buvo nuvežta į Registrų centrą atlikti Mokyklos reorganizacijos procedūrų - pasirašyti pirminius teisinius dokumentus, turinčius įtakos mokyklos likimui.
Ir dar. Kodėl Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos reorganizacijos dokumentuose šalia šiose procedūrose dalyvaujančių įstaigų atstovų, atsirado Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nario Stanislav Adamaitis pavardė ? Galbūt bedalinant skirtingoms mokykloms atskiras klases, pati mokykla - dvaras parūpo trečiosioms pusėms ?
Seimo nario G.Songailos pranešimas Seimo nario G.Songailos pranešimas
Vilniaus rajono valdžia skuba likviduoti Veriškių pradinę mokyklą Vilniaus rajono valdžia skuba likviduoti Veriškių pradinę mokyklą
BNS informacija
Na o Vilniaus rajono valdžia ir toliau viską neigia:  "Vilniaus rajono savivaldybė kategoriškai atmeta tikrovės neatitinkančią informaciją" http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=14172

Visuomenė informuojama (tiksliau dezinformuojama):

"Seimo nario pareiškimas, esą, „savivaldybės vadovai skubiai verčia mokyklų vadovus „savanoriškai“ užpildyti prašymus išregistruoti jų vadovaujamas įstaigas iš Valstybės registro“, yra melagingas ir šmeižikiškas. Seimo narys visuomenei pateikė faktais nepagrįstą informaciją ir išplatino jo tendencingą veiklą apibūdinantį pranešimą, kuris diskredituoja savivaldybės vardą, įžeidžia valstybės tarnautojų garbę ir orumą.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.99 str. 2 d. reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų sąlygos yra pateikiamos Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną. 2010 m. kovo 4 dieną dienraštyje ,,Lietuvos žinios” pasirodė skelbimai apie 14 Vilniaus rajono švietimo įstaigų reorganizavimą, taip pat ir Veriškių pradinės mokyklos. Kovo 4 d. ryte Veriškių pradinės mokyklos direktorė Dalia Peciūnienė Švietimo skyriui pranešė, kad serga, turi nedarbingumo pažymėjimą. Dėl direktorės ligos kovo 4 d. administracijos direktoriaus įsakymu laikinai pavaduoti sergančią direktorę (Veriškių prad. m-kloje yra 0,5 etato direktoriaus, pavaduotojo etato nėra) buvo paskirta Veriškių pradinės mokyklos mokytoja Gražina Černiavskaja. Ji įgaliota pateikti Registrų centrui dokumentus dėl Veriškių pradinės mokyklos teisinio statuso įregistravimo.
Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T3-45 ,,Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų pertvarkymo ir reorganizavimo“ , vyksta normalūs, su mokyklos reorganizacija susiję procesai.
GERBIAMIEJI !!!!!

Ar Jūsų paskirta l.e.p. G.Č.  iš tiesų sutiko būti "laikinai einanti direktorės pareigas" ? Ar yra koks nors tai patvirtinantis dokumentas ? (Paskirti be žmogaus sutikimo eiti pareigas, bent jau Darbo inspekcijoje išaiškino - NEGALIMA)

Ir kaip žmogus, nepatvirtinęs jog sutinka būti direktoriumi, galėjo būti įgaliotas "pateikti Registrų centrui dokumentus dėl Veriškių pradinės mokyklos teisinio statuso įregistravimo" ??


Ar iš viso,  kovo 4 dieną turėjo pasirodyti kokie nors  skelbimai, jeigu VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS išaiškino - REORGANIZACIJA  NETEISĖTA ???

Jei Vyriausybės atstovas raštu pateikė informaciją, kad atliekant reorganizaciją įstatymai buvo pažeisti, tai kaip galima teigti, jog "vyksta normalūs procesai" ????.

Tai klausimas  - Kas iš tiesų MELUOJA ????


Nors ir kaip tie mūsų įstatymai yra netobuli, tačiau tikime, kad visgi laisvoje demokratinėje valstybėje turi būti pažabota tokia savivalė, įstatymų nepaisymas ir nebaudžiamumas !

2010 m. kovo 8 d.  Kas laukia toliau ?

Pirmadienį mano mokinukai laukia ŠIMTADIENIO. Tradicinės, vienos šauniausių švenčių mokykloje. Aš taip pat laukiu -jų šypsenų, energijos, smalsumo, žingeidumo - visko visko, ką jie parodo per šimtadienį - kaip stipriai paaugo, kiek daug išmoko, kokie yra kūrybingi, savarankiški...  (skaitykite Naujienų skiltyje "Šimtadienis", 2010-03-08).

Na, o kovo 9 - ąją - visi kartu - ir lenkų, ir lietuvių tautybių mokinukai, mokytojai, svečiai paminėsime Lietuvos Nepriklausomybės 20 - metį ir kiekvienas tyliai išreikšim viltį, jog, kaip prieš 20 -metų Lietuvos laisvės idėja nugalėjo prieš tamsą ir mankurtiškumą, taip šiandien,  mūsų mokyklos nepriklausomybės ir vienybės idėja taip pat turi nugalėti (skaitykite Naujienų skiltyje "Kovo 11 - oji mokykloje", 2010-03-09)

2010 m. kovo 11 d. Su gimtadieniu, Lietuva !

Show picture in original size.
         
Šiandien - ypatinga diena! Laisvos Lietuvos gimtadienis!

Didžiuojuosi, kad Lietuvos Respublikos Seime  man buvo suteikta garbė pasveikinti  su Lietuvos laisvės švente.

Istorinėje "Kovo 11 - osios" salėje, t.y. toje vietoje, kurioje prieš 20 metų paskelbta Nepriklausoma Lietuvos valstybė, susitikime su moksleiviais, Nepriklausomybės akto signatarais, kai kuriais Seimo nariais nuskambėjo ir mūsų mokyklos - Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos -  vardas.

"Simboliška, kad Veriškių mokyklai, kaip ir mūsų jaunai demokratiškai valstybei - 20 metų. Pats žydėjimas, pati jaunystė! Ir nors tokiai mažytei (panašiai kaip prieš dvidešimt metų mažytei Lietuvos valstybei) kažkas labai nori pakirpti sparnus šį sunkų, ypač ekonomine prasme, metą. Tačiau šventai tikiu, kad kokios bebūtų negandos, bet laisvės, nepriklausomybės idėja nugalės ir mokykla šviesą ir tiesą vaikams skleis dar ilgai ilgai..."
Kovo 11-oji LR Seime Kovo 11-oji LR Seime
Video siužetas
Show picture in original size.
Show picture in original size.
2010 m. kovo 13 d. Informacija visuomenei žiniasklaidos priemonėse

Show picture in original size.
         

           Viename didžiausių šalies dienraščių "Respublikoje" pasirodo straipsnis "Lietuviai kairėn, lenkai dešinėn".
         
           
"Lietuviai kairėn, lenkai dešinėn"
Straipsnis dienraštyje "Respublika"
2010 m. kovo 16 d.

Vilniaus rajono savivaldybės merė kviečia Vilniaus rajono Tarybos posėdį. Jame turėtų būti apsvarstytas Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimas dėl sprendimo apie mokyklų reorganizaciją peržiūrėjimo. Kadangi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl kai kurių Vilniaus rajono mokyklų reorganizacijos" prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vilniaus rajono Taryba artimiausiame posėdyje (skaičiuojant nuo kovo 1-osios dienos) turėjo svarstyti šio sprendimo panaikinimo arba pakeitimo klausimą.
Į kovo 24 - osios dienos posėdžio darbotvarkę šis klausimas nėra įtraukiamas.
2010 m. kovo 17 d. Garbingi svečiai mokykloje

Mokykla sulaukė garbingų viešnių iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos. Švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų grupės atstovės apžiūrėjo mokyklą, susipažino su ugdymo organizavimu, kostruktyviai bendravo su mokytojais, gilinosi į mokyklos reorganizavimo problemą.
Malonu, kad aukščiausia Lietuvos valdžia rūpinasi mokyklos likimu.
2010 m. kovo 18 d.
Sprendimas dėl mokyklų reorganizavimo apskųstas teismui

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į teismą dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo nuspręsta reorganizuoti kai kurias Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas, panaikinimo. Skundu teismui taip pat prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – ginčijamo sprendimo sustabdymą, nes kitu atveju gali tapti neįmanomas teismo sprendimo vykdymas.

2010m. kovo 1 d. Vyriausybės atstovas teikimu pasiūlė Vilniaus rajono savivaldybės tarybai apsvarstyti minėto savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo ar panaikinimo klausimą, nes priimtas sprendimas prieštaravo Viešojo administravimo įstatymo, Švietimo įstatymo bei kai kurių kitų teisės aktų reikalavimams. Tačiau iš Vilniaus rajono savivaldybės merės buvo gautas raštas, iš kurio turinio matyti, kad Vilniaus rajono savivaldybė nesutinka su Vyriausybės atstovo pareikštomis pastabomis ir neketina svarstyti priimto sprendimo panaikinimo klausimo. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas tokiais atvejais įpareigoja Vyriausybės atstovą savivaldybės tarybos sprendimą skųsti teismui.
(http://vyr-atstovai.lrv.lt/vilnius/index.php?p=0&l=LT&n=1&nn=111)
2010 m. kovo 24 d. Posėdis LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete

Show picture in original size.
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje
Mokyklos direktorė ir mokytoja V.Navickaitė buvo pakviestos dalyvauti LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas "Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m.vasario 19 d.sprendimo Nr.T3-45 dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų pertvarkymo ir reorganizavimo". Posėdyje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas J.G.Mincevič, Vilniaus apskrities viršininkas J.Vasiliauskas, Švietimo mokslo viceministras V.Bacys, LR Prezidentės patarėjo pvaduotoja A.Kurienė , Vyriausybės atstovas Vilniaus apskričiai J.Jurkevičius, kai kurių reorganizuojamų mokyklų bendruomenių nariai.
Pripažinta, kad mokyklų reorganizacija negali būti vykdoma skubotai, dera gerai išanalizuoti situaciją, būtina atsižvelgti ir į bendruomenės poziciją, kas padaryta nebuvo, todėl Tarybos sprendimas yra koreguotinas.
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas (ŠMKK) kreipėsi į Vilniaus rajono tarybą, ragindamas peržiūrėti sprendimą dėl mokyklų tinklo reorganizacijos.
Kadangi svarstomas teisės aktas apskųstas teismui, bus laukiama teismo išvadų ir ieškoma visoms pusėms priimtinų problemos sprendimo variantų.

Po pietų direktorė ir mokytoja buvo pakviestos į Švietimo ir mokslo ministeriją , kur dalyvavo diskusijoje dėl Lietuvos paribio mokyklų statuso.
Seimo komitetas ragina Vilniaus rajoną peržiūrėti sprendimus dėl mokyklų tinklo reorganizacijos Seimo komitetas ragina Vilniaus rajoną peržiūrėti sprendimus dėl mokyklų tinklo reorganizacijos
Straipsnio skaitytojo komentaras : "Būtina įvesti įstatymą įgaliojantį Švietimo ir mokslo ministeriją patvirtinti / panašiai kaip Lenkijoj/visus rajonų savivaldybių sprendimus dėl mokyklų reorganizacijos ar atidarymo naujų.Be ministerijos patvirtinimo šie sprendimai neturi teisinės galios".

Galbūt tai būtų išeitis, ateityje apsisaugojant nuo tokių drąstiškų ir savavališkų sprendimų? Juk mokykla - pirmiausia -švietimo institucija, kurios likimo negali nulemti beveik nieko su ugdymu, jaunos asmenybės formavimu neturintys žmonės, susaistyti tik vienos partijos interesais ir be jokios argumentacijos ar kriterijų vykdantys tik jos vadovybės nurodymus.
Šiandieniniame Tarybos posėdyje - ir vėl kyla  tos pačios 20 rankų (Lenkų rinkimų akcijos-LRA- partiečių) - jokių pataisymų priimtame sprendime nedaryti....  
Neįtikėtina - negi laisvoje Lietuvoje mokykla tėra LRA ideologijos vykdymo įrankis ???
2010 m. kovo 25 d.
TEISMAS SUSTABDĖ VILNIAUS RAJONO TARYBOS SPRENDIMĄ !!!

Teismas sustabdė Vilniaus rajono valdžios sprendimą pradėti mokyklų tinklo pertvarką Teismas sustabdė Vilniaus rajono valdžios sprendimą pradėti mokyklų tinklo pertvarką
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi priėmė Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo „Dėl kai kurių Vilniaus rajono švietimo įstaigų pertvarkymo ir reorganizavimo“ panaikinimo.
Teismo nutartimi taip pat nuspręsta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – ginčijamą savivaldybės tarybos sprendimą sustabdyti iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

Laukiame Jūsų komentarų, patarimų, pastabų skiltyje "Žurnalo komentarai", temoje "Mokyklos išdraskymas".                           Iš anksto, dėkojame.

2010 m. kovo 30 d. , LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pozicija

2010 m. kovo 30 d. gauname raštą iš LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, kuriame pateikiamas kovo 24d. vykusio posėdžio protokolo išrašas.
Posėdyje nuspręsta prašyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos peržiūrėti savo sprendimą, o rengiant švietimo įstaigų reorganizavimo teisės aktų projektus atsižvelgti į Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio "Pareiga            t a r t i s    dėl administracinio reglamentavimo nuostatas". Kaip žinia, ši nuostata Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos atžvilgiu buvo pažeista (dviejų bendruomenės susirinkimų sprendimai, kaimo gyventojų parašai, klaidinanti informacija Tarybos posėdyje bei Vilniaus r. savivaldybės tinklalapyje dėl visų mokyklų bendruomenių pritarimo reorganizacijai).
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas Švietimo mokslo ministerijai pasiūlė teikti siūlymus tobulinti Vyriausybės nutarimus, kuriais reglamentuojami mokinio krepšelio metodika, mažų mokyklų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo kriterijai ir principai daugiakalbėse vietovėse.
2010 m. balandžio 9 d. Savivaldybės tarybos posėdis

Pagaliau posėdyje panaikinamas tiek aistrų sukėlęs vasario 19 - osios tarybos sprendimas. Gudrus žingsnis. Juk teisme ginčijamas būtent jis. Pakoreguojamas ir reorganizacijos planas. O mūsų mokyklos....  tarsi nebūtų. Tarsi - jokių problemų čia nėra. Anot mero pavaduotojo "atsižvelgėme į kai kurių grupių prašymus", ir planą pataisėme. Įdomu.... Gal visgi vertėtų kaip normalioje valstybėje  susėsti visiems už apskrito stalo ir kaip civilizuotiems žmonėms padiskutuoti ????  Pinigų daug kam trūksta, ir likusioms, nereorganizuojamoms, mokykloms jų trūks. Sėkmingai bus perskirstomi tie 5 procentai, kurių Veriškių pradinei, kažkodėl skirti nevalia.  Gal reikėtų pasikalbėti ir apie tai ? Nekalbant apie pinigėlius, kurie skiriami artėjant... na visi žinome kam..... Tai kaip čia išeina? Pagal vyriausybės nutarimą - savivaldybė gali reorganizuoti mokyklas, jei krepšelio lėšų nepakanka ir neturi iš kur jų paimti. Bet klausimas - ar ji iš tiesų neturi ir negali paimti tų trūkstamų lėšų ????
2010 m. balandžio 13 d. Trečiasis bendruomenės susirinkimas

Kadangi vasario 19 - osios sprendimas jau panaikintas, pakoreguotas mokyklų tinklo pertvarkymo planas, balandžio 13 - ąją dieną kviečiamas dar vienas bendruomenės susirinkimas. Jame savivaldybės atstovai informuoja, kad padarytos pataisos dėl dviejų mokyklų, todėl pasiūlo pritarti naujajam mokyklų reorganizavimo planui.
Kadangi Veriškių pradinės mokyklos atžvilgiu jokių pataisų nepadaryta, bendruomenė jau trečią kartą vienbalsiai nepritaria mokyklos išdalijimui.
Visitors:407801
Created:06/27/08
Evaluators:79
Rating:
Editors:1
Published articles:99
< January 2022 >
Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
52      1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31       
My SQL says: Duplicate entry '14302343' for key 'PRIMARY'.
Impressio eJournal © 2022 Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla Switch to Library level